Avís

Mitjançant aquest avís, PREVISIÓ TERRASSENCA MPS  (en endavant LA PREVISIÓ) , amb número d’Identificació Fiscal V–08462095, inscrita al Registre Mercantil Volum 25963, Foli 60, Full B-98036, inscripció 24, i al Registre de Mutualitats de Previsió Social Voluntària de Catalunya de la Generalitat amb el número 4.724, amb domicili social a la Passeig Comte d’Egara 1 de 08221 Terrassa, entitat titular responsable de La Rambla Serveis Funeraris, i titular dels dos portals -llocs Web- www.laramblaserveisfuneraris.com i  www.laprevisio.cat  fa constar que és responsable dels fitxers amb dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través del portal i informa i comunica als usuaris del portal, de la seva Política de Privacitat en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal conforme a la legislació vigent en la matèria i integrada a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa.

La seva finalitat, és que els usuaris del lloc Web determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a LA PREVISIÓ la seves dades de caràcter personal pels quals se’ls pot requerir com a conseqüència de la visualització del contingut del portal, la sol·licitud de qualsevol consulta, sol·licitud d’informació, contractació de serveis.

 

Usos, Finalitats i Acceptació per l’Usuari

L’usuari autoritza i consent el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal, dades que,  poden ser lliurement entregades per l’usuari a través del portal d’Internet, correu electrònic, telèfon, SMS, fax i/o qualsevol altre mitjà de comunicació equivalent.

Solament poden comunicar dades personals aquelles persones majors d’edat. En el cas de tractar-se d’un menor d’edat, serà necessària l’autorització del seu pare/mare o tutor pel tractament de les seves dades personals.

D’aquesta manera, l’usuari accepta i consenti de forma expressa que les dades facilitades o que faciliti en el futur poden ser objectiu de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, així mateix consenti de forma expressa i inequívoca, que les mateixes també siguin comunicades a altres empreses vinculades i/o col·laboradores de LA PREVISIÓ.

L’entrega de les dades personals per l’usuari és totalment voluntària. No obstant, la negativa de l’usuari a comunicar dades personals implica la no contractació dels serveis oferts per LA PREVISIÓ. Per què pugui contractar els serveis de LA PREVISIÓ és necessari comunicar totes les dades necessàries i marcades com a obligatòries als formularis que apareixen al portal.

LA PEVISIÓ es compromet que els fitxers amb dades de caràcters personal i les dades comunicades pel seu titular seran utilitzades per unes finalitats específiques i concretes, en especial per:

 1. Gestió de la relació contractual i extracontractual amb l’entitat.
 2. Oferiment de nous serveis, promocions i campanyes comercials.
 3. Alta com a usuari registrat o tramitació com a nou usuari.
 4. Estudi valoratiu i estadístic de clients.
 5. Enviament de publicitat comercial, notícies o informacions periòdiques.
 6. Gestió d’incidències.
 7. Gestió de les bases de dades dels seus clients i/o potencials clients.
 8. Possibilitat de mantenir la relació comercial i de realitzar amb la major efectivitat la nostra activitat professional.
 9. Utilitzar les seves dades com a canal de comunicació en el cas de que sigui necessari.
 10. Gestionar els serveis oferts per LA PREVISIÓ
 11. Tramitar subscripcions/altes.
 12. Portar a terme tasques administratives.
 13. Enviar-li informació tècnica, comercial i/o publicitària por via ordinària o electrònica.
 14. Atendre les seves consultes o peticions.
 15. Procedir al cobrament i la facturació dels serveis oferts per LA PREVISIÓ.

 

Titularitat

Els fitxers creats son de titularitat i responsabilitat de LA PREVISIÓ.

LA PREVISIÓ, assumeix la responsabilitat d’ús segons la normativa establerta en la Llei de Protecció de Dades de caràcter Personal i assegura que ha adoptat totes aquelles mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d’acord amb lo establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Persona i al Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova  el Reglament de desenvolupament de la mateixa.

 

Cessions

LA PREVISIÓ es compromet a no cedit o comunicar cap dada de caràcter personal entregat por l’usuari, excepte per aquells casos en els que sigui necessari per millorar la qualitat del servei o per la seva comunicació, a títol enunciatiu i no limitatiu,  a altres empreses vinculades i/o col·laboradores de LA PREVISIÓ, així com totes aquelles entitats públiques i/o privades que ens sol·licitin les seves dades per o bé prestar el servei o be per complir amb la Llei i/o per complir amb les autoritats administratives, policials i/o judicials.

Totes aquestes finalitats es troben incloses dins de la relació contractual contractada amb LA PREVISIÓ. El titular de les dades autoritza, de manera expressa i inequívoca, la cessió de les dades objecte de tractament per aquests casos, comprometent-se LA PREVISIÓ, a sol·licitar, expressament i per escrit, una nova autorització a l’usuari, en el cas de ser necessària la seva cessió per altres finalitats no contemplades a la present clàusula.

 

Drets de l’Usuari

L’acceptació del titular per que puguin ser tractats o les seves dades tinguin sempre caràcter revocable, conforme al que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre i en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa.

En conseqüència, l’usuari titular de les dades podrà exercir en qualsevol instant els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició als termes recollits a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, mitjançant comunicació escrita i fefaent enviada per correu certificat a la següent direcció: Passeig Comte d’Egara 1  08221 – Terrassa, o a l’enviament d’un correu electrònic a laprevisio@laprevisio.cat o qualsevol altre mitjà que aprovi el seu enviament al responsable.

En aquesta comunicació, el titular està obligat a indicar i aportar les seves dades identificatives, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat, adreça postal, telèfon, persona de contacte, correu electrònic i un escrit explicant el dret d’exercir, així com les seves causes.

En aquest mateix instant en el que s’exerceixin els drets, LA PREVISIÓ es compromet a mostrar les dades recavades, les finalitats i usos pels quals han estat entregats i tractats en el cas d’exercir el “dret d’accés”, a modificar-los i corregir-los quan s’exerceixi el “dret de rectificació”, a deixar de tractar-los quan s’hagi exercit el “dret d’oposició” o a cancel·lar-los quan s’hagin exercit els “drets de cancel·lació”. En aquest últim cas, la cancel·lació de les dades implicarà un bloqueig dels mateixos no podent ser observats per cap membre de LA PREVISIÓ, ni per tercers. No obstant, i segons les disposicions legals establertes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, a l’article 16, LA PREVISIÓ els conservarà, inclús una vegada finalitzades les relacions i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, única i exclusivament per posar-los a disposició d’autoritats administratives, policials i/o judicials si fos necessari i quant aquestes expressament ho sol·licitin.

 

Responsabilitats de LA PREVISIÓ

LA PREVISIÓ com a responsable del fitxer i del portal d’Internet, assegura el total compliment de les disposicions establertes en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal i en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa.

LA PREVISIÓ assegura també la confidencialitat de les comunicacions portades a terme amb l’usuari, així com el tractament degut i digiten de les dades de caràcter personal entregades per l’usuari.

LA PREVISIÓ es compromet a no revelar cap informació confidencial, així com tampoc informar sobre cap dada que pugui ser objecte de tractament, excepte en els casos en els que la llei expressament ho requereixi o quan siguin requerits de les autoritats públiques competents de conformitat amb les disposicions legals i reglamentaries aplicables al cas.

LA PREVISIÓ informa que ha adoptat tots els mitjans tècnica al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o furt de les dades personals que l’usuari hagués facilitat a través del lloc Web.

 

Responsabilitat de l’Usuari

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se LA PREVISIÓ el dret a excloure dels serveis registrats a tots els usuaris que hagin facilitat dades falses, incompletes o inexactes, sense perjudici de la resta d’accions que procedeixin en dret. L’usuari serà l’únic responsable en cas de que comuniqui dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L’usuari és conscient i accepta els termes establerts en la política de privacitat de LA PREVISIÓ i aprova per aquest mitjà, de forma expressa, lliure i voluntària, el tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal, en els termes establerts en les presents clàusules.

L’usuari consent que se li pugui remetre qualsevol informació comercial de cara a oferir un nou servei o millorar els serveis de LA PREVISIÓ per qualsevol mitjà inclosos els electrònics (correu electrònic i telefonia mòbil).

 

Llei de la Societat de la Informació

Sense perjudici de lo assenyalat en el paràgraf anterior, per l’enviament, via correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònics equivalents, d’informació comercial sobre nous serveis de LA PREVISIÓ es sol·licita l’autorització expressa de l’usuari. Així, si l’usuari no desitja que se li enviï informació comercial, promocional i/o publicitària, deurà indicar-ho de forma expressa en la present clàusula, indicant, la seva voluntat expressa de no rebre informació comercial, promocional i/o de publicitat.

 

Cookies

Amb la finalitat d’agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari, LA PREVISIÓ utilitzarà cookies.

Les cookies són dades que s’emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador i que serveixen per agilitzar i optimitzar el funcionament del servidor i del servei.

Una cookie només pot ser llegida per el lloc Web que l’ha enviat a l’equip. Normalment, els llocs Web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre els usuaris que visiten les pàgines Web i analitzar el comportament dels sues clients, clients potencials i/o usuaris.
La informació que LA PREVISIÓ guarda al seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un número que identifica a un usuari, a més a més de l’idioma de navegació preferit i la data en que es va dipositar la cookie, lo que permetrà reconèixer-lo en les pròximes visites al nostre lloc Web.

Les cookies tenen, generalment, una duració limitada en el temps.

Les Cookies, son anònimes. D’aquesta forma, cap cookie permet que pugui vincular-se amb el número de telèfon de l’usuari, la seva direcció de correu electrònic o amb qualsevol altre forma de contacte. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’usuari o robar informació personal.

Les cookies, el que ens permeten és únicament reconèixer-lo en les seves pròximes visites al nostre Web, millorar el nostre site i oferir un Servei més personalitzat. En concret, ens permeten, fer patrons d’ús i tendències, obtenir informació sobre les seves preferències i interessos individuals i reconèixer la IP de l’usuari quan el mateix visiti el portal, sempre i quan l’usuari accedeixi des del mateix ordinador.

Tot usuari pot modificar o rebutjar una cookie, configurant el seu navegador Web per què la mateixa no sigui acceptada. En aquest últim cas, LA PREVISIÓ adverteix que la rapidesa i qualitat del servei pot disminuir.